Szkolenia

 1. W ramach wsparcia każdemu UP oferowane będzie szkolenie na podstawie IPD; jedno z sześciu dostępnych szkoleń zawodowych:
 • Kurs prawo jazdy kat. C, Kwalifikacja wstępna przyspieszona (KW) w zakresie
  przewozu rzeczy (190h/UP): w tym kat. C teoria 20h, praktyka 30h; (uprawnienia niezbędne
  do kierowania samochodem ciężarowym), kwalifikacja wstępna przyspieszona (KW) w zakresie przewozu rzeczy 130h teoria + 10h praktyka (uprawnienia niezbędne do przewozu towarów,
  wykonywania zawodu kierowcy samochodu ciężarowego); 2 gr. X 15 os.
 • Kurs prawo jazdy kat. D, Kwalifikacja wstępna przyspieszona (KW) w zakresie
  przewozu osób (220h/UP)  w tym. Kat .D teoria 20h, praktyka 60h, (uprawnienia
  niezbędne do kierowania autobusem), kwalifikacja wstępna przyspieszona (KW)
  w zakresie przewozu osób - 130h teoria + 10h praktyka (uprawnienia niezbędne
  do przewozu osób, wykonywania zawodu kierowcy autobusu); 2 gr x 15 os.
 • Szkolenie w zawodzie gastronomicznym 160h; 1 gr. x 10 os.
 • Szkolenie w zawodzie spawacza w wybranej metodzie spawalniczej średnio 150h; 2 gr. x 15 os.)
 • Szkolenie w zawodzie pracownika biurowego z obsługą komputera średnio 150h; 1 gr. x 10 os.
 • Szkolenie w specjalisty ds. logistyki – magazyniera z obsługą wózka widłowego średnio 150h; 1 gr. x 10 os.
 1. Program szkolenia na kat C i KWP oraz kat D i KWP zgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn.  4 marca 2016 ws. Szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. 2012, poz. 1019). Ramowy program zajęć do Roz Ministra Infrastruktury z dn. 02.07.2010 ws. szkolenia kierowców wykonujących zawód drogowy. Międzynarodowa konwencja dotycząca przewozu w transporcie drogowym towarów niebezpiecznych. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 227, poz. 1367). Szkolenia zakończą się egz. kwalifikacyjnym przed komisją egzaminacyjną powołaną przez WORD.
 2. Program szkolenia w zawodzie gastronomicznym obejmuje: procesy technologiczne stosowane w produkcji żywności praktyczne zastosowanie procesów technologicznych w sztuce kulinarnej, sporządzanie potraw, obróbka wstępna i sposób krojenia, technika sporządzania surówek, technika sporządzania sałatek, sporządzanie wywarów, sosów i marynat, podstawowe wywary, podstawowe marynaty, sporz. chłodników, zup, sosów na gorąco. Program zostanie dostosowany/zmodyfikowany do konkretnego szkolenia zależnie od wyników IPD. Egzamin zewnętrzny przed Izbą Rzemieślniczą.
 3. Program szkolenia w zawodzie spawacza zgodny z wymogami Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach – zakres uzależniony od wybranej metody spawalniczej.
 4. Program szkolenia w zawodzie pracownika biurowego z obsługą komputera 1. Zagadnienia biurowe
  2. Funkcjonowanie kadr, zakres obowiązków i sposób ich realizacji 3. Prawo pracy 4. Związki zawodowe 5. Obsługa urządzeń biurowych 6. Budowa komputera, środowisko Windows 7. Edytor tekstu MS Word 8. Arkusz kalkulacyjny MS Excel 9. Usługi w sieci Internet 10. Omówienie obowiązujących przepisów prawno-fiskalnych11. Wystawianie faktury VAT i rachunków 12. Budowa i zasady działania oraz podział urządzeń fiskalnych 13. Obsługa kasy, w tym m.in. przygotowanie kasy do pracy, programowanie kasy14. Transakcje sprzedaży 15. Współpraca kas z urządzeniami dodatkowymi: czytnikiem kodów, komputerem itp. 16. Akceptacja kart płatniczych.
 5. Program szkolenia w zawodzie specjalisty ds. logistyki – magazyniera z obsługą wózka widłowego  1.Przepisy i normy obowiązujące w magazynach 2. Prawa i obowiązki magazyniera - logistyka 3. Organizacja i logistyka prac magazynowych 4. Innowacyjne technologie magazynowania 5. Prowadzenie dokumentacji 6. Wydawanie towarów z magazynu 7. Zapasy magazynowe 8. Gospodarka zapasami 9. Ewidencja zapasów 10. Inwentaryzacja w magazynie 11. Postępowanie w przypadku różnic inwentaryzacyjnych 12. Przepisy BHP i p. poż. 13. Praca z programem Symfonia 14. Typy stosowanych wózków jezdniowych. 15. Budowa wózka. 16. Czynności kierowcy przy obsłudze wózków przed podjęciem pracy i po pracy wózkami. 17. Czynności kierowcy w czasie pracy wózkami. 18. Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa. 19. Wiadomości z zakresu BHP. 20. Praktyczna nauka jazdy. 21. Wiadomości o dozorze technicznym.