Zapytania ofertowe

ROZEZNANIE RYNKU nr NDZ/2018/SALE

dotyczące realizacji usługi wynajmu sali/sal na potrzeby indywidualnych spotkań uczestników projektu z doradcą zawodowym w trakcji zajęć z identyfikacji potrzeb i predyspozycji wraz z poradnictwem zawodowym oraz, pośrednikiem pracy w trakcie zajęć pośrednictwa pracy, w ramach projektu pt. „Na drodze do zatrudnienia” nr RPLU.10.02.00-06-0047/17  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

 

 1. PODMIOT PRZEPROWADZAJĄCY ROZEZNANIE RYNKU

Grupa Cargo sp. z ograniczoną odpowiedzialnością sp. Komandytowa ul. Darwina 17 43-603 Jaworzno wraz z Partnerem Fundacją MPM, z siedzibą Płouszowice-Kolonia 142C, 21-008 Jastków

 

II.         OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW

Osoba uprawniona do kontaktu w kwestiach merytorycznych i proceduralnych: Michał Antos

e-mail: fundacjampm@gmail.com

tel. 508 07 28 70

 

 1. TRYB PROCEDURY

Niniejsze rozeznanie rynku prowadzone jest zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Usługa stanowiąca przedmiot niniejszego rozeznania jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Rozeznanie zostało opublikowane na stronie internetowej Beneficjenta oraz przekazane trzem potencjalnym Wykonawcom.

 

 1. PRZEDMIOT ROZEZNANIA RYNKU
 1. Przedmiotem rozeznania rynku jest usługa: wynajem sal/sali na potrzeby spotkań indywidualnych uczestników projektu z doradcą zawodowym oraz spotkań indywidualnych z pośrednikiem pracy.
 2. Wymiar godzinowy 1 920 godzin zegarowych, w tym:
 1. 960 godzin zegarowych w ramach indywidualnego doradztwa zawodowego
 2. 960 godzin zegarowych w ramach indywidualnego pośrednictwa pracy
 1. Zajęcia prowadzone będą na terenie woj. lubelskiego w miejscach wskazanych przez podmiot prowadzący rozeznanie rynku.

 

 


 

 1. TERMIN REALIZACJI USŁUGI
 1. Usługa wynajmu realizowana będzie w okresie od dnia podpisania umowy (nie wcześniej niż 29.09.2018r.) do 30 czerwca 2019 r. 
 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia okresu realizacji usługi.

 

 1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPORZĄDZENIA OFERTY
  1. Oferty mogą składać podmioty posiadające uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania oraz którzy posiadają potencjał do realizacji usługi w okresie wskazanym w pkt. IV niniejszego rozeznania.
  2. Oferta musi zawierać:
 1. Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do rozeznania
 2. Oświadczenie o braku powiązań stanowiące załącznik 2 do rozeznania

 

 1. INFORMACJE O WYKLUCZENIU

W postępowaniu nie mogą brać udział podmioty, które powiązane są z Zamawiającym tj. Grupa Cargo sp. z ograniczoną odpowiedzialnością sp. Komandytowa ul. Darwina 17 43-603 Jaworzno oraz z Partnerem Fundacją MPM, z siedzibą Płouszowice-Kolonia 142C, 21-008 Jastków lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu ww. podmiotów lub osobami wykonującymi w imieniu ww. podmiotów czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:

 1. uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 2. posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji;
 3. pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 4. pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
  w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W związku z powyższym Oferent jest zobowiązany do dołączenia do oferty wypełnionego załącznika nr 2 niniejszego zapytania ofertowego. Podmioty, które nie złożą oświadczenia – nie będą brane pod uwagę

 

 1. FORMA, TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERTY
 1. Składana oferta powinna zawierać informacje wskazane w załączniku nr 1 i nr 2.
 2. Ofertę można złożyć w formie pisemnej lub elektronicznej w biurze przy ul. na adres biura ul. M. C. Skłodowskiej 3/3.02, 20-029 Lublin lub drogą elektroniczną na adres: fundacjampm@gmail.com
 3. Termin: ofertę proszę przesłać najpóźniej do dnia 28.09.2018 r. do godziny 10:00
 4. Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.
 5. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych

 

 1. KRYTERIA WYBORU OFERTY

W prowadzonym rozeznaniu, przy ocenie najkorzystniejszej oferty będzie brana pod uwagę jej cena.

 

 1. INFORMACJE DODATKOWE
 1. Niniejsze rozeznanie rynku nie stanowi zamówienia w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 (Dz. U. 2007, nr 223, poz. 1655 z późn. zm).
 2. W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 

 

Do pobrania